harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

TJ Sokol – učitel barona Prášila?

Proč Sokolové lžou

Autor:   Rada občanského sdružení Perspektiva-ŠANCEVydáno: 23.12.2003
Odkazy k článku:
Články z Harryho Posledních Novinek 12/2003 jsou za koncem tohoto článku dole.
Kolem dokola okolo Sokola (Sokolovny)
Jednání okolo chotěbořské sokolovny

Loňská diskuze o sokolovně v Chotěbořském Courierovi:
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské Sokolovně?
Bylo - nebylo
Sarajevo, politika a podobné případy
Stanovisko TJ Sokol Chotěboř
Z pohádky do pohádky
Článek dosud četlo čtenářů: 

 

V Chotěbořském Courierovi se po delší době opět objevily články vrcholných představitelů TJ Sokol Chotěboř, kde je propírána otázka uzavřené sokolovny. Nechceme znovu rozpoutávat trapnou debatu, která plnila internetové noviny v minulosti. Naším záměrem je však předejít situaci, kdy se 100-krát opakovaná lež stává pravdou (zřejmě nový přístup místní organizace TJ Sokol k naplňování základního poslání tělovýchovné jednoty – mluvit pravdu).

V článcích starosty TJ Sokol pana Radka Svobody a jednatelky TJ Sokol Chotěboř paní Jany Tomáškové se dovídáme, proč je budova sokolovny uzavřena, včetně obvyklého subjektivního pomlouvání.

 

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Nejdříve k tvrzení, že nájemné v sokolovně bylo tak vysoké, že si jej málokdo mohl dovolit.

Nevíme, odkud čerpá pan Svoboda své poznatky, neboť nájemce sokolovny (KD Junior – RCV, dnes Perspektiva-ŠANCE) za celou dobu pronajímání budovy nezaznamenal stížnost na vysoké nájemné. Naopak, všechny organizace, které akce v sokolovně pořádaly, se vždy rády vracely s objednávkou novou. Nájemné se vždy sjednávalo dohodou k možnostem objednatele, mezi které ve většině případů patřily místní neziskové organizace (ZUŠ, Město Chotěboř, TJ CHS apod.). Přesto, že KD Junior – RCV, na rozdíl od ostatních neziskových organizací, od města nežádal žádné dotace na svůj provoz, bylo nájemné v mnoha případech na úrovni režijních nákladů. Své tvrzení, na rozdíl od pana Svobody, můžeme dokázat konkrétními smlouvami. Pomluvami TJ Sokol o vysokém nájemném se však nabídka pořádání akcí dalším organizacím velmi komplikovala. Tvrzení, že se v sokolovně akce již několik let nekonají (co potom byly Taneční, AVALCON, Mezinárodní utkání ve stolním tenise, koncerty ZUŠ, EUROCON, diskotéky atd.) nemá cenu komentovat a ponecháme na čtenáři, aby sám zhodnotil paměť pana Svobody.

Druhým tématem je otázka výpovědi sdružení Perspektiva-ŠANCE z nájmu sokolovny.

Předně bychom rádi vysvětlili, proč došlo ke změně názvu KD Junior – RCV na Perspektiva-ŠANCE. Díky pomluvám ze strany TJ Sokol Chotěboř docházelo k poškozování nejen KD Junior – RCV, ale i domu dětí a mládeže Junior, který sídlí v kulturním domě a nemá s celou záležitostí, kromě podobného názvu, nic společného. Změnou názvu jsme tuto situaci vyřešili.

Nyní k vlastní výpovědi. Úvodem musíme články představitelů TJ Sokol doplnit o skutečnost, že výpovědi předcházelo dvouleté jednání mezi představiteli vlastníka a nájemce budovy. Na seriózní návrhy nájemce však TJ Sokol reagoval vždy jen udáními, nesmyslnými návrhy nového znění nájemní smlouvy (TJ Sokol například navrhoval, aby nájemce platil nájemné 120.000 Kč měsíčně), popř. nereagoval vůbec. Všechny aktivity TJ Sokol však měly za cíl jediné – zbavit se nepohodlného nájemníka. Nikoliv však z důvodu porušování nájemní smlouvy, kterým měly být údajně nepovolené stavební úpravy, ale z důvodů ryze osobních (spor paní Tomáškové a rodiny Širokých). Okolnosti celého sporu byly již popsány dříve, není proto nutné je znovu opakovat.

V otázce výpovědi TJ Sokol je však důležitá jedna skutečnost, kterou pan Svoboda zapomněl (opět) ve svém článku uvést – podmínky ukončení nájmu. V nájemní smlouvě mezi TJ Sokol a sdružením Perspektiva-ŠANCE je uvedeno, že je uzavřena na 30 let. V případě předčasného ukončení nájmu je vlastník (TJ Sokol) povinen uhradit sdružení veškeré náklady na opravy, rekonstrukce a technická zhodnocení, které přesahují součet nájmů za dobu trvání smlouvy. Smlouva byla uzavřena v době, kdy sokolovna byla ostudou města, TJ Sokol neměl peníze na její opravy, a její znění bylo proto logické. Hlavním důvodem, proč nájemce nerespektoval výpověď, je skutečnost, že TJ Sokol ke dni výpovědi nebyl schopen uhradit přeplatek nájmu, který vzhledem k současnému stavu budovy není nikterak malý. Domníváme se proto, že sliby pana Svobody ohledně pronájmu sokolovny v roce 2004 jsou za současné situace poněkud předčasné, neboť nájem sdružení Perspektiva-ŠANCE končí nejdříve v roce 2029.

Na závěr článku uvádíme naše vyjádření ke kolaudaci budovy.

Sdružení Perspektiva-ŠANCE uhradilo rekonstrukci budovy v souladu s nájemní smlouvou a za souhlasu vlastníka (tvrzení, že TJ Sokol o stavbě nevěděl, je nesmysl, protože paní Tomášková a další členové TJ Sokol byly ve vysokých funkcích nájemce po celou dobu oprav). Kolaudace byla plánována v roce 2001. Za tímto účelem nájemce za nemalé prostředky pořídil veškerou dokumentaci, revize a zkoušky, vlastník měl pouze podat žádost o kolaudaci.

Díky (osobním) sporům nového vedení TJ Sokol s vlastníkem však k vystavení tohoto souhlasu do dnešního dne nedošlo. Veřejný zájem, na který TJ Sokol neustále apeluje, jde v tuto chvíli najednou stranou. Díky patové situaci, v níž na jedné straně TJ Sokol nemá na úhradu přeplatku nájemného v případě ukončení nájmu, na druhé straně nájemce nemůže budovu užívat pod hrozbou pokuty ze strany stavebního úřadu, je sokolovna pro veřejnost uzavřena. Pokud zástupci TJ Sokol v některých novinových článcích apelují na to, že sál a přísálí jsou zkolaudovány, a tudíž se dají využívat pro kulturní akce, měli by současně vysvětlit, jak chtějí tyto prostory vytápět, zásobovat el. energií, zajistit šatnu či toalety, neboť toto všechno se díky jejich přístupu nachází v nezkolaudovaných prostorách a tudíž se nedá použít. S odchodem společnosti RCV, s.r.o., současně budova ztratila jediného sponzora svého provozu. Jaký bude stav neudržované budovy po této zimě (natož v případě několikaletého soudního sporu), si raději ani nechceme představovat. Již nyní je část střechy nad jevištěm v havarijním stavu. Současně nechápeme, jak chce TJ Sokol nabízet k nájmu prostory, jejichž vybavení mu nepatří (veškeré zařízení – osvětlení, zvuková aparatura, sociální zázemí, stoly, restaurační vybavení, topení, atd. patří nájemci).

Věřit tomu, že nájemce budovu opustí s tím, že nechá veškeré zařízení v objektu a bude čekat, zda TJ Sokol někdy uhradí svůj dluh, odpovídá možná naivitě pana Svobody a paní Tomáškové, nikoliv však realitě. Vzhledem k politické orientaci současného vedení TJ Sokol současně předpokládáme, že varianta znárodnění nepřichází v úvahu.

Kdyby nešlo o tak významný objekt pro Chotěboř, uzavřeli bychom celou věc s úsměvem tím, že pan Svoboda a paní Tomášková by mohli učit barona Prášila lhát. V našem případě je však namístě otázka, jak je možné, že paní Tomášková, jako člověk placený ve funkci referenta pro kulturu a sport města Chotěboře z kapes daňových poplatníků, jehož náplní je rozvoj kultury a sportu podporovat, svými aktivitami na postu statutárního zástupce TJ Sokol kulturu v Chotěboři omezuje. Jak je možné, aby daňoví poplatníci platili člověka, který svoje funkce zneužívá pro řešení svých osobních problémů. Z předchozích zkušeností je nám jasné, že ani tento článek, ani soudy nevyřeší nenávist paní Tomáškové vůči všemu a všem, kteří mají co do činění s rodinou Širokých. Za její nové životní poslání ji můžeme pouze litovat a s optimismem dodáváme, že i negativní reklama je reklamou.

Rada občanského sdružení Perspektiva-ŠANCE
*

Články o Sokolovně z nedávné doby v Harryho Posledních Novinkách, na které není výše odkaz (odkazy na další články jsou nad titulkem článku):

Odpověď starosty Sokola: Jak na to?

Již po druhé se na stránkách chotěbořského Couriera Harryho objevil článek ing. Michala Janáčka s připomínkami ke kulturnímu dění v Chotěboři. Zabývá se zde otázkou proč chotěbořáci musí jezdit za kvalitní kulturou po okolních vesnicích. Já, jako starosta místní organizace TJ SOKOL mu mohu odpovědět, že asi největším problémem je prostor, kde by se takovéto akce mohly konat. Bylo tradicí, že se konaly v chotěbořské Sokolovně. Dosavadní nájemník však nastavil pro chotěbořské spolky tak drahé podmínky, že se kulturní akce v Sokolovně již několik let nekonají a ta slouží jen pro podnikatelské aktivity nájemníka. Tento nájemník dostal výpověď a TJ SOKOL chtěl od října 2003 organizovat v Sokolovně činnosti, zaměřené zejména na společenské a kulturní akce ve městě (koncerty, taneční, vystoupení hudebních skupin). Protože však stávající nájemník, občanské sdružení KD Junior republikové centrum vzdělávání (dnes již figurující pod názvem PERSPEKTIVA ŠANCE) tuto výpověď ke dni 20.10.2003 nerespektoval, tak se většina plánovaných akcí nemohla uskutečnit. Sdružení odmítá odejít ze Sokolovny, přestože se dopustilo závažného porušení nájemní smlouvy. Vše se bude řešit soudní cestou. I když to bude asi chvíli trvat, chce pak TJ SOKOL nastavit při pořádání akcí v Sokolovně takové finanční podmínky, které by umožnily spolkům a dalším organizacím zde tyto akce opět pořádat, aby se Sokolovna stala kulturním stánkem města. Závěrem žádáme organizace, které mají v zájem v roce 2004 pořádat akce v Sokolovně, aby se přihlásily na adrese: Radek Svoboda, TJ SOKOL p.o.Box 92, pošta Chotěboř.
Radek Svoboda, starosta TJ Sokol Chotěboř

(4.12.).

Ještě k sokolovně

K vedlejšímu článku o Sokolovně nám další info zaslal činovník TJ Sokol Jana Tomášková: "Ze Sokolovny odešla jen soukromá firma RCV s.r.o (dříve PDC s.r.o) rodiny Širokých a pronajala si prostory v bývalém TELECOMU ( naproti OA). Jinak provoz sálu včetně balkonů a sociálek v 1. patře je v Sokolovně  možný, malá omezení se týkají zadního vchodu a šaten v suterénu. Když se začne používat přední vchod, tak se akce budou v Sokolovně konat. Není zkolaudovaná zejména  celá půda, kde si nájemník bez stavebního povolení a tudíž souhlasu SOKOLA  vybudoval kanceláře a několik pokojů na ubytování. Výbor Sokola připravuje  podrobný článek, podložený protokolem  stavebního úřadu."  
(5.12.)

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet