harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Odpověď Pavla Hejtmánka
starostovi města

s dopisem VV TJ CHS Radě města

Autor:  Pavel Hejtmánek, předseda TJ CHS Vydáno: 5.6.2002
Odkazy k článku:
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Článek dosud četlo čtenářů: 

Dodatek k článku:

Komuniké:
Setkání starosty města Chotěboře a předsedy TJ CHS Chotěboř

Po malé mediální přestřelce se sešli 5.6. starosta města Chotěboř a předseda TJ CHS Chotěboř na Městském úřadě v Chotěboři, aby si navzájem vysvětlili svoje stanoviska k diskutovaným problémům, souvisejícím se zastřešením zimního stadionu a sousední haly TJ. Oba přednesli svá stanoviska a shodli se řešení sporných záležitostí napříště jiným způsobem, než mediálním.
Uskutečněné setkání přispělo k řešení současné situace. Lze konstatovat, že podání rukou po jednání nebylo jen symbolické a je příslibem konstruktivního řešení problémů u kulatého stolu.
Ing. Stejskal a Mgr. Hejtmánek


Vážení Chotěbořáci,

dovolte mi abych se pokusil ze sebe sejmout psí hlavu, kterou mi pan starosta nasadil v článku, kterým reaguje na postřehy k zamyšlení (viz tento můj článek).

 

Další novější články

Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
4. Chotěbořská koule 2002
Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ul.
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Zcela zásadně odmítám, nařčení, že mojí snahou bylo očernit pracovníky úřadu a rozvrátit mezilidské vztahy. Nic takového nebylo ani míněno a na podporu mého tvrzení uvádím, že jsem nikoho nejmenoval a uvedl pouze písemně podložené argumenty. Podotýkám, že text článku jsem projednal s členy VV TJ a právníky, aby nedošlo ke skutečnostem, které mi pan starosta dává za vinu.

Jsem opravdu zvědav zda nám město poskytne již městském rozpočtu uvedenou dotaci na provoz haly (letos jen 50% loňské částky) a zda nám poskytne na požádanou dotaci od města na mládežnické turnaje (doufám, že slova města o podpoře mládeže nejsou jen slova). Samozřejmě žádáme i o krajské granty.

zs02.JPG (20179 bytes)

Ilustrační foto redakce ze dne 1.6.2002, vpředu první nové zdi na ZS jenž je vpravo mimo snímek, vzadu Sportovní hala TJ CHS

Na svoji obranu se pokusím zveřejnit dopis do Rady města, kde uvádíme podstatu porušení zákona při stavebních pracech na Zimním stadionu. Nepředpokládám, že by firma STAVOUNIE prováděla práce bez vědomí a souhlasu investora a městské rady.


Vážený pane starosto, vážení členové rady města,

dovolte mi, abych se z pověření výkonného výboru TJ CHS vyjádřil k situaci vzniklé při injektáži sportovní haly v souvislosti se stavbou na zimním stadionu.

Na základě všech nám dostupných písemných materiálů a po poradě s právníky Vás upozorňuji na nesprávné a někdy zavádějící vyjadřování zodpovědných pracovníků MěÚ a v některých případech i členů rady města.

Sportovní hala TJ CHS je stále ještě majetkem naší TJ. Jako majetek občanského sdružení má podle zákona statut stejný, jako kterýkoli soukromý majetek na území města Chotěboře. Takže i veškeré stavební práce prováděné v jejím okolí musí vyhovovat ustanovením zákonů č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Podle našeho názoru i podle názoru námi oslovených dvou právníků, došlo v souvislosti s uvedenou stavbou již k několika porušením ustanovení těchto zákonů:

např. zákon č. 71/67 Sb.:

  • § 14 odst. 1 nám přisuzuje práva účastníka řízení
  • § 18 odst. 3 stanovuje podmínky zahájení řízení a přiznává procesní práva všech účastníků řízení
  • § 21 odst. 1 a 2 se týkají ústních jednání ve všech částech řízení
  • § 22 odst. 1, 2 a 3 stanovují náležitosti protokolu z ústních jednání a terénních šetření
  • § 23 upravuje podmínky a práva k nahlížení do spisů

co se týká zákona č. 50/1976 Sb.:

  • § 34 nám přiznává práva účastníka územního šetření
  • § 59 stanovuje účastníky stavebního řízení a odst. 1 písm. b) se týká vlastníků sousedních pozemků
  • § 61 upravuje podmínky zahájení stavebního řízení a ústního jednání
  • § 68 upravuje podmínky při změně stavby před jejím dokončením

- odst. 1) Stavební úřad může na žádost stavebníka v odůvodněných případech povolit změnu stavby ještě před jejím dokončením

- odst. 2) V rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy, projedná stavební úřad žádost a vydá rozhodnutí, jímž buď změnu stavby povolí, přičemž rozhodne i o případných námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další závazné podmínky, nebo žádost zamítne. Na řízení o změně se vztahují ustanovení o stavebním řízení.

Z těchto ustanovení dvou uvedených zákonů vyplývá, že investor stavby nedodržel veškeré zákonné normy. Především v ustanovení § 68 stavebního zákona nebyla dodržena práva účastníků řízení, ani nám nebylo oznámeno zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Nebyl nám ani přiznán statut účastníka tohoto řízení a nemohli jsme vznést námitky do probíhajícího řízení. Rozhodnutí nám, jako účastníkovi řízení, nebylo doručeno ani v případě stavebního řízení ani řízení o změně stavby. Podle vyjádření dvou právníků jsou nám tímto dány možnosti k podání soudní žaloby ve věci poškození práv vlastníka pozemku a poškození věci v soukromém vlastnictví, popřípadě podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Dále nám nabízí ideální příležitost k poskytnutí celé kauzy zástupcům celoplošných medií a zviditelnění rozhodovacích procesů ve vedení a řízení města Chotěboře.

Věříme, že o posouzení situace a případných závěrech a postizích nás budete informovat

Za VV TJ CHS Chotěboř Mgr. Pavel Hejtmánek předseda

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet