harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Odpověď starosty města předsedovi TJ CHS

Není zde žádný dvojí metr

Autor:  Zdeněk Stejskal, starosta města Vydáno: 5.6.2002
Odkazy k článku:
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Web Ministerstva pro místní rozvoj
Článek dosud četlo čtenářů: 

Dodatek k článku:

Komuniké:
Setkání starosty města Chotěboře a předsedy TJ CHS Chotěboř

Po malé mediální přestřelce se sešli 5.6. starosta města Chotěboř a předseda TJ CHS Chotěboř na Městském úřadě v Chotěboři, aby si navzájem vysvětlili svoje stanoviska k diskutovaným problémům, souvisejícím se zastřešením zimního stadionu a sousední haly TJ. Oba přednesli svá stanoviska a shodli se řešení sporných záležitostí napříště jiným způsobem, než mediálním.
Uskutečněné setkání přispělo k řešení současné situace. Lze konstatovat, že podání rukou po jednání nebylo jen symbolické a je příslibem konstruktivního řešení problémů u kulatého stolu.
Ing. Stejskal a Mgr. HejtmánekK článku pana Hejtmánka
”Zamyšlení nad praktikami v našem městě”

Dne 1. 6. 2002 vyšel na stránkách Chotěbořského Couriera článek pana Mgr. Hejtmánka, který očerňuje pracovníky městského úřadu. Je to trend, který nemluví o spolupráci, ale o snaze o rozvrat mezilidských vztahů. Pokusím se proto ve spoušti, kterou po sobě zanechal, udělat trochu jasno.

 

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Polemika na téma granty je v teoretické oblasti, neboť granty nejsou tak hojné. Jsem zvědav, podá-li TJ žádost o grant kraje Vysočina Sport pro všechny nebo Drobná údržba sportovišť. Další granty lze využívat z programů Sapard, ale ty se týkají rozvoje vesnice.

Co se týká sportovních hal při gymnáziích, je to záležitost státu. Snahou bývalého ředitele gymnázia bylo halu postavit, město dokonce věnovalo státu pozemek na výstavbu haly. Stavba byla Školským úřadem v Havlíčkově Brodě schválena. Peníze byly již na cestě, ale nedošly. Hala je najednou v jiném městě okresu.

K zastřešení zimního stadionu ve Světlé: Město dalo sportovcům asi 6 milionů a sportovci snažte se.

A teď k tomu hlavnímu.

Město schválilo zhotovení dokumentace a cenu kotvení haly TJ CHS. Do dnešního dne však nedostalo žádnou dokumentaci pro jakékoliv rozhodnutí a požádání o změnu stavby před jejím dokončením u stavebního úřadu. Stavební firma ve snaze dodržet harmonogram však podle projektu provedla pět vrtů na zpevnění základů haly, které jsou diskutabilní z hlediska narušení vlastnických vztahů. Práce po stránce technické jsou zajištěny dobře, investorovi však nebyly dodány podklady pro potřeby schvalovacího řízení. Praxe je však taková, že některé věci, které je třeba řešit za pochodu, se někdy schvalují před dokončením stavby. Pracovníci města tedy neměli co předložit radě města ani stavebnímu úřadu. Stavební úřad nemohl zahájit stavební řízení o změně stavby. TJ CHS nemohla být vyzvána k jednání. Není zde žádný dvojí metr.

Jak dál? TJ CHS má možnost stavbu pozastavit. Městu se pozastávka stavby prodraží, protože je smluvně vázáno vyrovnáváním inflace navýšením ceny díla v případě prodloužení termínu dokončení ze strany města. Je to řešení?

V této souvislosti doporučuji čtenářům podívat se na státní politiku podpory sportu. Každý si může zalistovat ve stránkách
ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) a podívat se tam na rubriku Regionální politika. Pokud to učiní, pochopí, že pokud jdou peníze, tak na Ostravsko a Sokolovsko. Není tam pro nás z čeho vybírat.

Níže uvádím pro zajímavost Program podpory sportu z ministerstva školství. Sdružení tam mají možnosti, podpora investice tam však není.

Ing. Zdeněk Stejskal, starosta města

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ROCE 2003

 Část A.

Společné zásady

 

 1. Programy státní podpory sportu jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č.114 ze dne 7.února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní právy.
 2.  

 3. Programy podpory státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů, uvedené v části B., slouží k realizaci usnesení vlády České republiky č.718 ze 14.7.1999 o Zásadách komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. Jsou určeny vybranému okruhu občanských sdružení ve sportu, který stanovuje MŠMT.
 4.  

 5. Veřejně prospěšné programy (dále VPP), uvedené v části C., mají celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných činností občanských sdružení, která současně splňují tyto podmínky:
 1. vyvíjejí činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů,
 2. ve svých stanovách mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností,
 3. mají republikovou působnost a základní články nejméně v 10 krajích.

 

Občanskými sdruženími, která splňují ustanovení odst. 3 této části jsou vždy: Český svaz tělesné výchovy, Asociace školních sportovních klubů ČR, Autoklub ČR, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská, Český paralympijský výbor, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Klub českých turistů, Letecká amatérská asociace ČR, Orel, Sdružení technických sportů a činností ČR, Unie armádních sportovních klubů ČR a Unie tělovýchovných organizací policie ČR.

 1. Žádosti o státní dotace na VPP uvedené v části C. předkládají občanská sdružení podle odst. 3. a 4. této části souhrnně za všechny sdružené subjekty.
 2. V rámci vyhlášených programů nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.
 3. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.

 Část B.

Programy podpory státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů

 

 Program I – Státní sportovní reprezentace

Podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích (olympijské a paralympijské hry, deaflympiády, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Univerziády a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže) prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

Program II – Sportovní centra mládeže

Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 – 19 let, pokud mezinárodní pravidla nestanoví jinak) prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

Program III – Sportovní talent

 1. Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích.
 2. (Podpora je zaměřena především na činnost vybraným jednotlivcům, oddílům, nebo klubům s určením na výcvikové tábory, sportovní materiál a mzdy trenérů. Dále na testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, soutěže sportovních tříd, okresní a krajské výběry a jejich soutěže, republikové výběry mládeže).

 3. Podpora pořádání mezinárodních soutěží na území České republiky, a to pouze na úrovni MS a ME, v žákovských a dorosteneckých kategoriích a v juniorské kategorii ve sportech olympijského programu. (Podpora se uskuteční formou příspěvku na pořádání soutěže, který může dosáhnout až 20% rozpočtovaných nákladů).

Program IV – Sportovní třídy

Podpora sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách prostřednictvím vybraných sportovních svazů.

Postup předkládání žádostí:

 

 1. Žádosti o poskytnutí státních dotací v rámci Programu I – státní sportovní reprezentace se předkládají na formulářích, které jsou k dispozici od 25. října 2002 na MŠMT - odbor 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 nebo na adrese http://www.msmt.cz v odkazu tělovýchova. Projekty se předkládají tamtéž ve dvou vyhotoveních do 29. listopadu 2002.
 2. Žádosti k Programům II, III – podprogram 1. a IV se nepředkládají (viz. část A odst. 2).
 3. Žádosti o poskytnutí státní dotace v rámci Programu III – Sportovní talent – podprogram 2. se předkládají formou projektů na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na MŠMT – odbor 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 nebo na adrese http://www.msmt.cz v odkazu tělovýchova od 1. července 2002. Projekty se předkládají ve dvou vyhotoveních tamtéž do 29. listopadu 2002.

Část C.

Veřejně prospěšné programy

 

Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny

 1. Podpora speciálních projektů pohybových aktivit celostátního rozsahu zaměřených na širokou veřejnost, zejména mládež, rodinu a seniory.
 2. Podpora tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny.
 3. Podpora programů vzdělávání dobrovolných pracovníků pro oblast sportu pro všechny a pracovníků informačních a rekondičních center .

Program VI – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení

 1. Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, výpůjčce1) nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.

2. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě     reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce1) nebo     dlouhodobém nájmu občanských sdružení.

3. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke     sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu občanských     sdružení.

Program VII – Sport a škola

Podpora školních a studentských sportovních klubů sdružených v Asociaci školních sportovních klubů, České asociaci univerzitního sportu, České asociaci akademických technických sportů a případně dalších.

Program VIII – Sport zdravotně postižených

(O podporu mohou žádat pouze specializovaná sportovní sdružení s republikovou působností, jejichž členská základna je nejméně z 90 % tvořena zdravotně postiženými občany nebo jejich nezbytným doprovodem a provozující převážně paralympijské a deaflympijské sporty).

 1. Podpora vytváření podmínek pro zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti.
 2. Podpora vytváření podmínek pro zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti.
 3. Podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených, pořádaných na území ČR.

Postup předkládání žádostí:

Žádosti o poskytnutí státní dotace musí být zpracovány formou projektů na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na MŠMT – samostatné oddělení 52, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 nebo na adrese http://www.msmt.cz v odkazu tělovýchova od 1. července 2002. Projekty ve dvou vyhotoveních se předkládají tamtéž do 31. října 2002.  

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet