harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Vyjádření druhé strany

Fakta ke kauze bytového domu v Severní ul.
s posudkem autorizovaného architekta

Autor:  Eva Caklová Vydáno: 25.5.2002
Odkazy k článku:
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ulici
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? K jednání Zastupitelstva 13.5.

Kvůli petici nemají lidé kde bydlet. Článek z MF Dnes 16.5.
Článek dosud četlo čtenářů: 


Vážení spoluobčané, bydlící i nebydlící,

nabízíme několik faktů ke “kauze” rozhodnutí městského zastupitelstva týkajícího se výstavby domu v lokalitě Severní/Dlouhá ulice.

Fakta budou možná působit jednostranně, avšak pouze pro toho, kdo nečetl články na internetové stránce města Chotěboře (Harryho pozn.: autorka má patrně na mysli tento článek Milana Stránského v našem listě, na webu města nic takového není) a článek s poněkud zavádějícím názvem “Kvůli petici nemají lidé kde bydlet” v příloze Vysočina listu MF Dnes ze dne 16. 5. 2002. V obou těchto médiích byl dán prostor k vyjádření pouze jedné straně “sporu”, pokud se ovšem tato strana nedomohla vyjádření sama, zcela podle úsloví o potrefené huse.

Oba zmíněné články naznačovaly, že zastupitelé města se nechali zastrašit peticí již bydlících, kteří argumentovali zhoršením výhledů ze svých bytů a trochou toho průvanu, vznikajícího prouděním mezi dvěma výškovými budovami. Každý myslící člověk, který alespoň trochu důvěřuje svým zastupitelům (vždyť si je sám zvolil!), přece musí vidět, jak je tato myšlenka absurdní!

 

Další novější články

Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ul.
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem
Neobvyklá horlivost Městské policie? (Odpověď starosty Harrymu)
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, IV. část
Vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře 2001
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, III. část
Jak město Chotěboř o doménu přišlo, část II.
Jak město Chotěboř o doménu přišlo, část I.

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

K objasnění celého sporu je nutno uvést, že postup města při řešení sporné parcely byl značně nestandardní, situace byla časově vypjatá a jistota, že město dostane příspěvek na výstavbu bytů ve zmíněné lokalitě, byla přinejmenším sporná. Petice, citované v článcích, byly pouze první neodbornou reakcí na snahu města zastavět danou lokalitu. Následoval odborný posudek autorizovaného architekta, který výstavbu v tomto rozsahu a v této formě nedoporučil (posudek uvádíme na konci tohoto článku). Dlužno podotknout, že architekt zastavění lokality zcela nevyloučil, ale navrhl ji řešit s ohledem na stávající zástavbu a s ohledem na sociální problematiku sousedního domu.

Autoři článků udělali z bydlících v Severní ulici lidojedy, kteří kvůli výhledu neváhají promrhat milionové dotace od státu. Přitom konkrétně pan Laudin (MF Dnes) v místě, o kterém píše, nikdy nebyl, proto také nemůže vědět, že pojem "pěkný výhled" je za současného stavu přinejmenším sporný. Nemůžeme ovšem po panu Laudinovi chtít, aby se jel na místo osobně podívat, když se ani nezúčastnil jednání zastupitelstva, o kterém tak zasvěceně píše, a informace má tudíž minimálně z druhé ruky.

Z našich městských zastupitelů, kteří věnovali rozhodování o zmíněné věci několik hodin svého času, udělal bandu slabochů, na které stačí dupnout a rozhodnou ve váš prospěch. Pravda je taková, že zastupitelé se rozhodovali na základě odborné a věcné diskuse dvou zkušených architektů. Každý, kdo byl jednání přítomen, musí vědět, že zásadní vliv na jejich rozhodnutí měla tato debata. Ta posunula spor z roviny emocionální do roviny čistě odborné.

Tvář města tak nebude poznamenaná pro příštích několik desetiletí ukvapeným a účelovým rozhodnutím.

Eva Caklová, Chotěboř čp.1148


Výňatek z odborného posudku
ing.arch. Všetečky a ing.arch. Václavíka předneseného na jednání zastupitelstva
dne 13.5.2002 

Zadání: Společenství vlastníků bytových jednotek Severní 1147, 1148, kterých se navržená výstavba bezprostředně týká, objednalo u naší architektonické kanceláře nestranné odborné posouzení návrhu výstavby autorizovanou osobou s cílem zjistit:

A/ Zda dosavadní postup přípravy výstavby domu na parcelách č. 1473, 1474, 1476/1 je standardní z hlediska platné legislativy a z hlediska zadávání veřejných zakázek.

B/ Zda kvalita předloženého řešení bytového domu a kvalita dokumentace odpovídá profesním standardům a jaké lze předpokládat negativní dopady či kolize v případě realizace.

C/ Jak lze za dané situace dále postupovat k optimálnímu výsledku.

poznámka:

Po prohlídce místa a prostudování podkladů lze odborný názor na body A/ a C/ objektivizovat, v případě bodu B/ lze objektivně upozornit na možné dopady a kolize a posoudit návrh z hlediska platné legislativy, naopak pouze subjektivně se lze vyjádřit k profesionalitě zpracování. Objektivní názor zde může poskytnout pouze Česká komora architektů. S tímto vědomím je nutné vnímat obsah odstavce B/ následujícího textu. Vyžádání posudku České komory architektů a vyvození profesní odpovědnosti vůči zpracovateli projektu lze objednateli jednoznačně doporučit.

Odborné vyjádření:

Ad A/ 1/ K probíhajícímu územnímu řízení:

Městský úřad zadal zpracování projektu pro územní rozhodnutí v rozporu s platným územním plánem a 4. 3. 2002 požádal o vydání úz. rozhodnutí. Stavební úřad zahájil územní řízení. Teprve během tohoto řízení byl zjištěn rozpor s úz. plánem a Městský úřad navrhl jeho změnu, dosud neschválenou.

První chybou Městského úřadu tedy bylo vynaložení finančních prostředků na projekt pro územní rozhodnutí, aniž byl změněn územní plán.

2/ K navržené změně územního plánu:

Platný územní plán umisťuje rozvojovou plochu pro obytnou zástavbu v dané lokalitě na pozemek při Severní ulici naproti domu č. p. 1143 - 1144. Regulace 3 podl. a vyšší daná úz. plánem je přitom značně vágní, obvyklé je limitovat výšku maximální. Město Chotěboř - investor navrhované stavby – podalo návrh na změnu územního plánu, s cílem využít pro zástavbu nároží ulic Severní a Dlouhé, plochu klasifikovanou územním plánem jako louka se skupinovou či solitérní zelení. Zde je nutné říci, že urbanistický kontext nárožní parcely je zásadně odlišný od parcely původně vyčleněné územním plánem a regulaci 3 podlaží a vyšší sem není možné paušálně přenést, jelikož protější stranu ulice Dlouhé tvoří dvoupodlažní rodinné domky se sedlovou střechou a sousední bytový dům je rovněž dvoupodlažní se sedlovou střechou. Tyto objekty jsou navíc díky svažitému terénu osazeny podstatně níž než navržená stavba. Tyto vazby navržená změna územního plánu vůbec nebere v potaz a budí tak dojem, že je zpracována účelově, ve prospěch navrženého řešení. To převrací smysl územního plánování, a zřejmě by to bylo nemyslitelné, kdyby nebyl pořizovatelem územního plánu i investorem stavby stejný subjekt. K tomuto stavu přitom nemuselo dojít, kdyby byly zájmy města stavět byty a zájmy obyvatel dané lokality harmonizovány regulačním plánem, který by stanovil podrobnou regulaci nové výstavby (ale i možnosti změn zastřešení na stávajících bytových domech, často již dnes neúnosně vysokých, podrobné řešení parkovacích ploch pro jednotlivé objekty, atd). Stanovení podrobné regulace by vedlo k tomu, že stavební program (18 bytů) by nemohl být násilně dislokován do nevhodného místa, ale byl by např. rozdělen do několika objektů či lokalit, nevyužitých půd, apod. Neexistence podrobné regulace naopak může vést k tomu, že se sníží hodnota nejen nového domu, ale i zástavby existující.

Druhou chybou Městského úřadu tedy bylo, že nepořídil nejprve regulační plán dané rozvojové plochy (navíc urbanisticky komplikované, nejednoznačné), neboť pouze takový postup by bylo možné považovat za logický, šetrný a standardní.

3/ Ke způsobu zadání veřejné zakázky:

Také z hlediska zadávání veřejných zakázek má stanovení podrobné regulace svůj význam: Umožňuje totiž, aby projekty jednotlivých, již přesně definovaných objektů mohly být zadávány jako celistvá díla autorizovaným osobám na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a řádů České komory architektů (tzn. záruka jednoho autora od návrhu až po autorský dozor na stavbě). V případě, kdy projekt pro územní řízení je vypracován bez vazby na další stupně projektu a tedy bez výběrového řízení na jeho zpracovatele, a navíc bez jakékoli regulace, nelze korektně určit ani honorář, ani případný finanční postih za nesplněné zadání, neboť není dostatečně formulováno.

I zde zvolil Městský úřad značně nestandardní postup.

Ad B/ 1. Projektant měl být prvním, kdo upozorní investora na rozpor zadání s platnou legislativou (vč. územního plánu) a kdo iniciuje jednání vedoucí ke změně zadání.

2. Pro dokumentaci pro územní rozhodnutí ukládá Vyhláška č. 132 MPMR ČR kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (v par. 3) mimo jiné:

K návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby se podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných účinků stavby přikládají další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména …

…architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení…

…vliv stavby …na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků…

To předložená dokumentace nenaplňuje.

3. Vyhláška č. 137 MPMR ČR o obecných technických požadavcích na výstavbu (v par. 4 – Umísťování staveb) ukládá mimo jiné:

…Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí…

Projekt urbanistickému a architektonickému prostředí neodpovídá, neboť do funkcionalisticky koncipované otevřené struktury vnáší nárožní motiv zástavby blokové, uzavřené (opakuje půdorys dnes již neexistující nízké stavby), na kterou ale stavebně není kde navázat. Při zvolené výšce stavby jde o řešení urbanisticky zcela pochybné a z hlediska pohody bydlení závadné – vysoký solitérní dům kolem sebe nemá adekvátní volný prostor, díky své blízkosti ke komunikaci stíní protější nízkopodlažní zástavbě. Použitím sedlové střechy lze absolutní výšku domu opticky snížit v blokové zástavbě, pro solitéry v otevřené struktuře to ale platí mnohem méně. Projekt postrádá jakoukoli konzistentní urbanistickou myšlenku.

Ad C/ Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné nejprve vypracovat regulační plán dané lokality, obzvlášť jedná-li se o tak významnou investici a tak exponované místo v obrazu města. Teprve poté může být formulováno přesné zadání a vybrán kvalitní projektant pro celou projektovou přípravu.

Předmětné nároží přitom nemusí být nutně konzervováno jako louka – urbanisticky vhodné by bylo například rozšíření dvojice bytových domů v ulici Dlouhé do podoby trojice při zachování lapidární “řádkové” struktury, přitom se nabízí využití i půdních prostor obou stávajících domů. Součástí této koncepce by ovšem muselo být i řešení sociální problematiky v těchto devastovaných domech. Na tento problém by nicméně narazilo i navrhované řešení, které vytváří pomyslný vnitroblok právě spolu s problémovými domy.

Závěrem:

Urbanismus mladších částí města by neměl být podceňován, mimo jiné proto, že jde o jedno z mála měst, pro které neznamenalo poválečné období degradaci:

Výstavba města pokračovala i v 50. – 80. letech poměrně rychlým tempem. Teprve v tomto období byl intravilán města dotvořen do velmi kompaktní podoby. Nová výstavba vhodně navázala na existující radiální síť silnic a zapojila starší čtvrtě rodinných domků do několika prstenců okružních ulic. Z tohoto hlediska je novodobý vývoj města v českém kontextu skutečně pozoruhodný. Stavělo se i na dosud volných plochách východně od města (jižně od kaple sv. Anny), zde je však uliční síť vlivem průběhu starších cest a svažitějšímu terénu méně pravidelná, obslužné okružní spojení je však i v této části intravilánu zachováno. Kvality popsaného řešení bohužel snižuje architektonická úroveň nové zástavby…Památkový význam Chotěboře dnes kromě dominant kostela a zámku spočívá především v půdorysné a zčásti i hmotové struktuře historického jádra.

(K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

K tomu lze ještě dodat, že se parcela nachází mezi navrženou Městskou památkovou zónou Chotěboř a Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Ani v jedné z chráněných lokalit by navržená stavba nebyla myslitelná.

V Brně 11. 5. 2002
Ing. arch. Petr Všetečka a Ing. arch. Robert Václavík,
TRANSAT Brno

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet