radnice.harry.cz

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry

prosinec
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Okénko Městské policie

Úřady v kraji Vysočina

Archív Radničních okének: 
2003:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Starosta ke spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

uplynul rok volebního období a nastává vhodný okamžik zhodnotit své pracovní výsledky, úspěchy a samozřejmě přiznat i nedostatky, které budou muset být v dalším období řešeny a odstraněny.

Pravidelně se snažíme informovat veřejnost o aktuálním dění v našem městě, ať na stránkách zpravodaje městského úřadu Chotěbořského Echa, v denním tisku novin, kdy k nám na radnici pravidelně dvakrát měsíčně dochází redaktoři, dále poskytujeme informace na internetových stránkách města a v Radničním okénku internetových novin Chotěbořský Courier. Chceme aby naši občané byli včas a objektivně informováni o připravovaných záměrech, projektech a aktivitách města. Bylo by velice smutné, kdybychom se dovídali o zprávách z celého světa a přitom by naši občané nebyli informováni o dění ve vlastním městě. Informovanost, otevřenost a komunikativní jednání města a celého městského úřadu s občany považuji za jednu z nejdůležitějších změn, které jsem chtěl v prvním roce volebního období uskutečnit.

Další prioritní záležitostí byla transformace některých organizací či organizačních složek města, které bylo nutné změnit na jinou formu hospodaření, či změnit provozovatele těchto zařízení. Město provozuje některá zařízení, která svojí činností přísluší provozovat spíše fyzickým osobám nebo neziskovým organizacím. Od 1.1.2004 zahajují svoji činnost dvě nové obchodní společnosti, které město založilo ze svých tří příspěvkových organizací. Jednáme s občanským sdružením FOKUS Vysočina Havlíčkův Brod o provozování městského stacionáře. V současné době je podán projekt na Ministerstvu práce a sociálních věcí a věříme, že stacionář bude od příštího roku provozován Fokusem Vysočina se státním příspěvkem na jeho činnost. Tímto opatřením bychom poskytovali na provoz zařízení pouze finanční příspěvek, který by byl výrazně nižší než jsou současné náklady. Rovněž jednáme o provozování městské plicního střediska privátním lékařem nebo společností. Máme zájem o zachování této ordinace ve městě a zastupitelstvo města rozhodlo podpořit provoz privátního lékaře finančním příspěvkem, ovšem tato nabídka nebyla akceptována. Obdobnou situaci řešíme i u lékařské služby první pomoci, kterou rovněž provozuje město. Dle mých informací jsme jediné město na Vysočině, které má na svých bedrech tuto službu. Uskutečnili jsme mnohá opatření a ještě jich budeme muset spoustu uskutečnit, neboť cílem všech těchto rozhodnutí je snižování nákladů a možnost zvýšení podílu finančních prostředků na nutné investice a celkový rozvoj města.

Požadavky na investiční výstavbu, opravy a rekonstrukce každoročně překračují finanční možnosti města. V současné době probíhají jednání o rozpočtu města na příští rok a opět jsme nuceni přistoupit k razantním škrtům a omezování výdajů na provozy jednotlivých zařízení města, neboť požadavky spojené s výdaji převyšují příjmy téměř o 60 miliónu Kč. Naše město nemá žádný významný majetek, ze kterého by mohly plynout příjmy do městské pokladny, a proto je jedinou cestou pro získání volných finančních prostředků na investice a opravy, snižování výdajů na provoz. Toto rozhodnutí je ovšem velice citlivá záležitost a musí být pečlivě a objektivně zváženo. Jsem si vědom, že vedení města i celé zastupitelstvo nemůže být hodnoceno jen na základě opravených kilometrů chodníků a počtu nových fasád na budovách, ale hodnoceno by mělo být i za podporu společenského, kulturního i sportovního života ve městě. Na podporu spolků, souborů, zájmových skupin a oddílů nemůžeme v žádném případě zapomínat, neboť jejich činnost je pro život ve městě nepostradatelná. Pokud některé kulturní spolky, sportovní oddíly i ostatní zájmové sdružení jsou nositeli společenského života či reprezentují město za jeho hranicemi, měla by se jim dostat náležitá péče a podpora.

Z investičních akcí se nám v letošním roce podařilo částečně zrekonstruovat náměstí T.G.M. a opravit několik dalších chodníků a komunikací, jejichž stav byl velmi špatný. Rádi bychom tento trend oprav udrželi, ovšem musíme myslet i na jiné investice, které mohou podpořit rozvoj našeho města. Mám zejména na mysli dobudování průmyslové zóny v ulici Sokolohradská. Při financování jednotlivých projektů ať investičních akcích či ostatních jsme se vždy snažili najít možné spolufinancování. Podpora se nám dostávala zejména z prostředků kraje Vysočina z Fondu Vysočiny. Z tohoto fondu se nám podařilo získat finanční podporu na dobudování zpevněné plochy kolem mantinelů na zimním stadiónu, na chodník v Bílku, který je turistickou stezkou, dále na výstavbu sběrného dvora na separovaný odpad, který bychom chtěli vybudovat v novém areálu Technické a lesní správy Chotěboř s.r.o.

Z neinvestičních projektů jsme získali příspěvek na přípravu dat a zřízení pracoviště geografického informačního systému, který bude zejména sloužit pro určité odbory městského úřadu. Z celkového počtu námi podaných žádostí bylo uspokojeno více jak 90%, což je nadprůměrný výsledek, neboť celkový počet podaných žádostí do Fondu Vysočiny vysoce převyšoval jeho možnosti. Z kraje Vysočina jsme na grantových programech obdrželi téměř 600 tis. Kč. Podařilo se nám ve velmi krátkém čase vyřídit na Ministerstvu pro místní rozvoj dotaci na výstavbu infrastruktury pro nové rodinné domy v lokalitě Morávkovský. Výše této dotace činila částku 2 320 tis. Kč. Tyto stavební pozemky mají již své majitelé a věřím, že brzké době bude postaveno v Chotěboři 29 nových rodinných domků. Žádali jsme i dotace na rekonstrukci budovy staré radnice, kde sídlí základní umělecká škola a na rekonstrukci školní jídelny. Ani jedna akce nedostala ve státním rozpočtu podporu, ale věřím, že v dalším roce budeme úspěšnější.

Poměrně značnou rekonstrukcí prošla budova městského úřadu. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2003 jsme se stali městem s pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností, obdrželo město dotaci na reformu státní správy. Tyto finanční prostředky byly použity na vznik a vybavení nových pracovišť, úpravy chodeb a vstupu do budovy. Myslím si, že si naši občané zaslouží důstojnou budovu městského úřadu, který by měl být vizitkou každého města. Vždyť městský úřad je co do počtu zaměstnanců a kompetencí největším úřadem v Chotěboři a slouží nejen pro naše občany, ale pro celé správní územ do kterého přísluší dalších 30 obcí. Uvědomuji si, že nejen dle vzhledu budovy je hodnocen úřad. Vím, že hlavní tíha zodpovědnosti za spokojenost občanů a klientů je na zaměstnancích úřadu. Na městském úřadě pracuje 74 zaměstnanců, kteří mají statut úředníka a především od těchto úředníků se očekává vytváření image celého úřadu. K čemu je občanovi honosný úřad, ve kterém se mu nedostane odpovídající služby s vlídným, ochotným a vstřícným jednáním jeho zaměstnanců? Od nástupu do své funkce usiluji o vybudování moderního úřadu s důstojným prostředím pro zaměstnance tak i pro klienty a návštěvy. Takovýto úřad musí být zároveň vstřícný, komunikativní a přístupný všem občanům. Mnohé se již podařilo zrealizovat, ovšem stále máme ještě co vylepšovat.

Za uplynulý rok jsme přivítali na našem úřadě mnoho oficiálních návštěv, několik významných politiků a dne 12. prosince nás poprvé ve zcela již zrekonstruovaném úřadě navštívil pan hejtman kraje Vysočina, ing. František Dohnal, který strávil v našem městě pracovní den. Uskutečnili jsme rovněž mnoho setkání a pracovních cest, jejichž cílem bylo vždy kromě pracovního jednání i prezentování našeho města.

V nadcházejícím roce se budeme snažit získat finanční prostředky na nutné rekonstrukce našich objektů, které bychom sami obtížně financovali, dále na vybudování infrastruktury v průmyslové zóně. Chtěli bychom více podpořit rozvoj našich místních částí, na které nelze zapomínat, neboť jsou nedílnou součástí města. Velkou neznámou je zatím projekt na výstavbu letního sportovního areálu, jehož předpokládané finanční náklady jsou nad naše finanční možnosti a v případě nezískání prostředků z fondů evropské unie, bude nutné přehodnotit tento velkorysý, leč pro město velmi žádaný záměr výstavby.

Troufám si říci, že se nám v letošním roce mnoho podařilo a věřím, že v příštím roce budeme v tomto trendu pokračovat. Samozřejmě, že za všemi úspěchy je práce všech členů zastupitelstva města, kteří se vždy snažili najít taková řešení, která byla v zájmu a ku prospěchu obyvatel našeho města a místních částí, za což jim patří mé poděkování.

Ing. Tomáš Škaryd, starosta

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě Vám do nového roku přejí

Starosta                    Mistostarosta

Hejtman Dohnal navštívil Chotěboř

V pátek 12 .prosince se uskutečnila první oficiální návštěva hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala v Chotěboři. Na radnici byl uvítán vedením města (první foto níže) a prohlédl si zrekonstruovanou budovu Městského úřadu. Po besedě o aktuálních problémech města nnásledovala návštěva Zimního stadionu (viz foto na webu města zde), prohlídka centra města, zejména plánované trasy budoucího obchvatu, a pak návštěva nábytkářských firem Alka (druhé foto níže) a Interlignum.
Milan Linhart, místostarosta

dohnalradnice.jpg (38191 bytes)

dohnalalka.jpg (20045 bytes)

*

Setkání starostů Chotěbořska

V úterý 9.prosince proběhlo v zasedací místnosti MěÚ setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností. Starostům byli k dispozici vedoucí jednotlivých odborů úřadu, kteří jim sdělili aktuální informace a zodpověděli jejich dotazy. Dále byla diskutována dopravní obslužnost, lékařská pohotovostní služba a povodňové plány. Přítomen byl i zástupce hasičů. Slavnostním okamžikem bylo blahopřání panu Janu Bělohlávkovi, starostovi Čachotína, který se v záviděníhodné svěžesti dožil 80 let.

starostove11.JPG (30101 bytes)
Další foto najdete na webu města zde
*

Nominace sportovních oddílů na udělení titulu
Nejlepší sportovec Chotěboře 2003

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCů
KDY: 24.1.2004 KDE: KINO ČAS: 16- 18 hod Vstupné: dobrovolné
Akci sponzorují: Město chotěboř, KABA SPORT,PRORYS Chotěboř, HALAMA Pavel - Panský dům, TENEZ a.s., Malované SKLO Kovačková,
Mediální partneři: Vysočina, Cesta Vysočiny, ECHO, Mladá fronta DNES, Právo, Chotěbořský Courier

Vítězové z jednotlivých kategorií chotěbořské ankety SPORTOVEC roku 2003 budou nominováni do ankety vyhlášené Krajským úřadem v Jihlavě - Sportovec Vysočiny 2003.

NOMINACE

TRENÉR

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ

DRUŽSTVO MLÁDEŽ

DRUŽSTVO DOSPĚLÍ

SPORTOVNÍ OSOBNOST

ŠACHY TJ CHS

 

Ondřej Ondráček

Mgr. Petr Novotný

 

" A"

Miloslav Konfršt

STOLNÍ TENIS CHS

VILÉM OPOLKA +

Martin Tůma

Ondřej Pravda

dorostenci

" A"

Bohuslav Šilhán

SK BUTTULA

Jaroslava Křivská

Jana Schwarzová

 

starší tým dívek

   

VOLEJBAL TJ CHS

Mgr. Pavel Hejtmánek

Jan Tezner

 

junioři

 

František Štěrba

BIATLON

 

Ondřej Polívka

   

" A"

 

ASPV TJ CHS

Anna Jirásková

David Rejl

 

M. Janovská a N. Bělohlávková

Dagmar Nevečeřalová

HC CHOTĚBOŘ

Ferdinand KŘEHLÍK +

David Prchal

Aleš Vomela

junioři

 

František Mazura

FC CHOTĚBOŘ

Jaroslav Žejdlík

Pavel Langer

Mgr. Luděk Benák

st. Žáci

 

Ing. Pavel Štindl

SSK CHOTĚBOŘ

   

Rudolf Jun

   

Anna Bajerová

Atleticky oddil TJ CHS TURBO

 

Dagmar Novotná ml.

Dagmar Novotná

   

Jiří Černý

Moderní sportovní KARATE

 

David Hons

Pavel Halama

     

SK Chotěboř - orientační běh

 

Alena Voborníková

Lenka Gregorová

 

"A" 4+3

 

ATLETIKA

       

muži

 

Total racing team Chotěboř

Radek Svoboda

Anežka Svobodová

       

Proč nebude na Nový rok ohňostroj
Milan Linhart, Místostarosta

Dotaz čtenáře: "Jak je to s půlnočním ohňostrojem na Nový rok?"

Půlnoční ohňostroj je určitě zajímavou atrakcí. Jestliže však má město v ročním rozpočtu pouhopouhých 300 tisíc korun na podporu veškerých kulturních akcí ve městě, přijde nám skoro líto vystřílet do vzduchu každý rok 80 tisíc korun během deseti minut. Proto se domníváme, že bychom mohli ohňostroji trochu šetřit, aby se tato podívaná stala obyvatelstvu vzácnější a s lety neztrácela na přitažlivosti. Ohňostroj ano, ale méně často a s větší parádou.

Je pravda, že jsme letos na ohňostroj plánovali 20 tisíc korun jako příspěvek města, ale postupem času se objevovaly nové a nové žádosti o podporu jiných zajímavých akcí, za všechny uvedu velmi vydařené myslivecké slavnosti Vysočiny v zámeckém parku, takže jsme finance postupně rozdělili jinam.

Co se týče záštity města nad akcí, kterou by zcela zaplatili jednotliví sponzoři, tady by snad nebyl tak velký problém, kdyby se vše začalo připravovat s dostatečným předstihem. Ono to tak nevypadá, ale zajištění ohňostroje je dost administrativně náročné, je kolem toho spousta různých smluv a podobně. A právě v prosinci je tady na úřadě velký nápor práce, který souvisí s koncem roku, takže se všechno obtížně stíhá. Zastupitelstvo i finanční výbor žijí v hlubokém omylu, že tady je nadbytek úředníků a že snad by se ještě nějací dali ušetřit. Opak je pravdou, spousta věcí se neorganizuje a nedělá včas, protože úředníků je nedostatek, ale další nelze přijmout, protože na ně v rozpočtu nejsou peníze. Město s odřenýma ušima a občas i s výhradami zajišťuje povinnou státní správu, ale na to hlavní, na činnosti samosprávné, už nemá dostatečnou personální kapacitu.

Ale zpátky k ohňostroji. Napadlo nás uspořádat ohňostroj až o půlnoci z 30. dubna na 1. května 2004 při příležitosti vstupu do EU. Euroskeptiky to asi moc nepotěší, ale je to tak významný předěl v historii země a národa, ať již k lepšímu či k horšímu, že by si lidé měli toto datum natrvalo vrýt do paměti. Důsledky tohoto kroku totiž budou mnohem větší než pouhá změna tisíciletí nebo třeba vznik samostatné České republiky. Prvních několik let to bude těžké a tvrdé, teprve po 20 letech si možná poprvé s jistotou řekneme, že to bylo správné rozhodnutí. Je to ale mezník, který by mohl se vyznačit právě tím ohňostrojem. Ostatně lze očekávat, že v Praze i jiných velkých městech také nějaké oslavy proběhnou. Navíc, je to velmi vhodné datum pro ohňostroj. Večer se pálí čarodějnice, většina lidí je celý večer někde venku u ohňů a ráno se nejde do práce ani do školy. A komu vadí EU, ten si může myslet, že je to vyvrcholení svátku čarodějnic (každá správná čarodějnice startuje na svém pekelném koštěti s obrovským rachotem přesně o půlnoci) nebo začátek oslav Svátku práce a předzvěst ranního prvomájového průvodu. Nebude taková zima jako na Silvestra, nebude tolik opilých a jsou hned tři různé možnosti jak ohňostroj interpretovat.

Na Silvestra by ohňostroj opět nebyl a byl by až na Silvestra 2005 na ukončení „pětiletky“ a našeho funkčního období. Můj názor je, že silvestrovský ohňostroj stačí pořádat jednou za pět let a mezi tím při příležitosti nějakých významných svátků či výročí. Například 17. listopadu 2009.

Co se nyní připravuje

Středem pozornosti radnice jsou nyní dva projekty vhodné pro čerpání prostředků strukturálních fondů EU. První je oprava Staré radnice, druhý je Letní sportovní areál. Na podrobnosti druhého projektu jsme se zeptali místostarosty Milana Linharta. Výstavba areálu by zahrnovala rekonstrukci letního stadionu a jeho atletické dráhy, dále výstavbu nového tréninkového hřiště s umělým povrchem místo nynější škváry. Pak by přišla na řadu stavba univerzálních kurtů pro košíkovou, odbíjenou a tenis rovněž s umělým povrchem a také minigolfu. Hřiště by doplňovala provozní budova s restaurací a prodejnou suvenýrů a zázemím pro správce. Součástí celého areálu by bylo letní koupaliště lagunovitého charakteru. Část koupaliště by měla mít zastřešení pro případ nepříznivého počasí.

Co nového na radnici a ve městě

Před koncem roku jsme se zeptali na radnici, co nového. Místostarosta Milan Linhart je spokojen, že se zima opozdila, což umožnilo dokončení komunikací za Zelenou lékárnou a na sídlišti domků Morákovský, kde se pracuje i na inženýrských sítích. Ještě letos by se mělo pracovat na vodovodu na hřbitov ve Střížově. V místním kině Družba je již hotová nájezdová rampa pro bezbariérový přístup a uvnitř příčka pro oddělení kinokavárny od vestibulu kina. Starosta Tomáš Škaryd nám sdělil, že se dokončuje rekonstrukce budovy Městského úřadu. Vestibul i výměna oken jsou dokončeny, nyní se osazují nové dveře. Na chodbách rozvěšují obrázky z okolí Chotěboře od výtvarníka Vaňka z Vísky. Jak upozornil pan starosta, nová výzdoba má přivábit pozornost návštěvníků úřadu na krásy okolní přírody Chotěbořska.

Okénko Městské policie

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003