červenec
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének:  1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5 a 6/2003

Starosta na kontrole
*

obhlídka.JPG (34881 bytes)

Pečlivě kontroluje náš starosta průběh prací na rekonstrukci chodníků na náměstí. Na snímku Harryho pána jej vidíte (uprostřed), jak společně s vedoucím odboru investic města (vlevo) obhlížejí chodník před trafikou, připravený k položení kostek.

Starosta o Sportovním areálu
*

Požádali jsme starostu Tomáše Škaryda o podrobnosti k zamýšlenému Sportovnímu areálu. Zde je jeho odpověď:

"Firma Ekomonitor nám nabídla zpracování projektové dokumentace zdarma. S projektem je spojena možnost čerpat peníze z fondu Evropské unie. Na letním stadionu by se opravila atletická dráha, jež nyní nevyhovuje. Vedlejší škvárové hřiště by se změnilo na travnaté. Podle našich představ by v tom prostoru vzniklo dále třeba hřiště na plážový volejbal, U-rampa či baseballové hřiště. Spousta sportovišť ve městě chybí, zvláště pro ty novější sporty. Pozemky by se nejdříve musely převést do vlastnictví města, aby se pak dosáhlo na peníze z evropských fondů. Studie předpokládá náklady kolem 15 milionů, náklady by však byly zřejmě vyšší."

Bude Sportovní areál města?
*

Jak nám napsala Jana Tomášková, na městském úřadě v Chotěboři se ve středu 9.7.2003 uskutečnila zajímavá schůzka představitelů města a zástupců sportovních organizací ve městě, která se zabývala podněty k vypracování projektu pod pracovním názvem Sportovní areál města s cílem získání prostředků ze strukturálních fondů EU. Ing. Olga Ondráčková z firmy EKOMONITOR přítomným velice přehledně přednesla podmínky pro zadání a vypracování projektu. V první etapě by se jednalo o možnost získat 6,75 milionu Kč. Výsledkem věcné diskuse byl harmonogram úkolů pro jednotlivé účastníky. Termín další schůzky byl stanoven na 13.8.2003, kdy se již budou probírat konkrétní návrhy. Během podzimu je zapotřebí zpracovat projekt a také strategii rozvoje města. Při zpracování strategie budou využity i názory občanů z ankety “Co by se v Chotěboři mělo stavět”. Anketu uvedlo Chotěbořské Echo č. 6 a najdete ji i na této stránce níže.

Muzeum se bude stěhovat do centra
*

Vedení města zvažuje přemístění městského muzea ze zámku do vlastních prostor v centru. O přestěhování muzea ze zámku uvažuje radnice proto, že jeho majitel chce v prostorách sídla provádět rozsáhlé rekonstrukce. Tím by se omezila i výstavní činnost muzea. "Proto zvažujeme přestěhování muzea, ale je tady problém kam. Vhodné místo nemáme, takže bychom museli nejdříve v prostorách města provést důkladnou reorganizaci," řekl starosta Tomáš Škaryd. Znamenalo by to přemístění městské knihovny a přestěhování muzea na její místo. "Knihovna by nemusela být v centru města, jako je nyní, protože ji využívají vlastně jenom místní obyvatelé. Muzeum by naopak bylo v centru města lepší kvůli turistům, kteří sem přijedou," dodal Škaryd. Podle jeho slov je s vystěhováním muzea ze zámku srozuměn i jeho majitel, kterému se uvolní další prostory pro vlastní podnikatelský záměr. Dodejme, že podle našeho dobře informovaného zdroje by se knihovna přestěhovala do mateřské školy v Březové ulici, která brzo nebude mít dostatek dětí.

Město vlastní i sportovní halu
*

Tělovýchovná jednota TJ CHS darovala městu sportovní halu. Tu bude Chotěboř sportovcům pronajímat. Smlouvu o pronájmu haly tělovýchovné jednotě schválili radní v Chotěboři tento týden. "Tělovýchovná jednota bude městu platit nájem s tím, že město nebude přispívat na její činnost," uvedl starosta Tomáš Škaryd. O převod sportovní haly na město žádala tělovýchovná jednota už několik let. To proto, že do majetku města byl dříve převeden zimní stadión a kabiny na hřišti fotbalového klubu. "Chtěli, abychom postupovali vzhledem ke všem sportovním oddílům stejně. Proto jsme s převodem souhlasili," vysvětlil Škaryd. Nájem tělovýchovné jednoty ve sportovní hale počítá i s úhradou provozních nákladů, přičemž město bude platit pouze opravy. Protože je hala už patnáct let stará, bez rekonstrukcí a oprav se neobejde. V současné době už například město investuje půl miliónu korun do opravy osvětlení.

Anketa: Co by se mělo v Chotěboři stavět?
*

Je to k nevíře, ale po prázdninách se už opět bude připravovat rozpočet na příští rok. Až vyjde další Echo, budou práce na novém rozpočtu v plném proudu. Zdá se, že Chotěboř je ve výstavbě poněkud pozadu za některými jinými městy a všichni si přejeme, abychom ta ostatní města začali dohánět. Snažíme se získat různé dotace, ale na všechno peníze nejsou a nebudou. Na něco se nedostane ani za deset let, a to ani kdyby nás kraj, stát nebo EU zahrnuly mimořádnými příspěvky. Chceme proto dát čtenářům šanci, aby se vyjádřili, čemu dávají přednost. Je však třeba volit opravdu uvážlivě.

Částka, kterou můžeme ročně proinvestovat z běžných příjmů, se pohybuje kolem pouhých 25 milionů. Všechno ostatní jde na běžný provoz a údržbu města, škol, kulturních či sportovních zařízení, apod. Je docela pravděpodobné, že již příští rok budeme muset od kraje převzít provozování základní umělecké školy, speciální školy nebo kulturního domu Junior. To nám zase nějaký milion na investice odkrojí. Rádi bychom trochu více přispěli na činnost nejrůznějším spolkům, sportovcům či umělcům, církvím, nadacím i neziskovým organizacím ve sféře sociálních služeb. Právě v té sociální oblasti máme stále velký dluh vůči našim občanům a dá se očekávat, že různé problémy budou spíše přibývat. Největší dluh však má město vůči svým místním částem, tedy Bílku, Příjemkám, Střížovu, Počátkám, Dobkovu, Svinnému, Rankovu a Klouzovům. Nemůžeme proto všechno prostavět jenom přímo ve městě. Díky státním dotacím se letos dokončuje rekonstrukce městského úřadu a získali jsme i mnohé modernější vybavení, ale úplně usnout nemůžeme. Jedná se hlavně o průběžné investice do programového vybavení, digitalizaci map ulic a sítí a hlavně nového územního plánu.

Kupodivu největší investice by byly potřeba tam, kde to není skoro vůbec vidět. Ve špatném stavu je například kanalizační síť ve městě i některé části vodovodního řádu. Poměrně rychle se nám plní skládka na Lapíkově, je zapotřebí peněz na rekultivace i na otevření další etapy. Do odpadového hospodářství ale patří i problém nebezpečných odpadů nebo sběr papíru a plastů. Když si v Ledči nad Sázavou nechali odborně posoudit stav chodníků a místních komunikací, s hrůzou zjistili, že by do nich potřebovali proinvestovat kolem 150 milionů, přičemž jeden jejich roční rozpočet nedosahuje ani sta milionů! I my si chceme stav komunikací zmapovat a obáváme se, že dojdeme k částce ještě vyšší. Letos jsme však na veškeré chodníky a komunikace nemohli vyčlenit ani 2 miliony, což je zhruba jedna setina skutečné potřeby. A to do této sumy nepočítáme komunikace v osmi místních částech, veřejné osvětlení a dopravní značky! Samostatným problémem, ale velmi náročným na finance, jsou protizáplavová opatření. Snad vlivem globálního oteplování nebo v rámci nějakého dlouhodobého cyklu přibývá prudkých bouřek, průtrží mračen a podobných nepříjemností, které v celé nahotě odhalují lehkomyslné zásahy do krajiny provedené v minulých letech. Zdánlivě zbytečné a proto zlikvidované travnaté pásy, remízky, břehy, suché příkopy a podobně se dnes budou jen velmi obtížně obnovovat. Stále více našich občanů se proto nepříjemně často potkává s vodou a bahnem přímo ve svém příbytku, dochází ke zbytečným škodám na polích, zahradách, komunikacích, ale i na samotných rybnících. Neškodí nám však jen přírodní živly, ale i samotní lidé. S rostoucí nekázní, kriminalitou a nebezpečím drog se stále naléhavěji ukazuje potřeba bezpečnostního kamerového systému, opět velmi nákladná záležitost. Městský rozhlas je rovněž zastaralý a nepokrývá celou Chotěboř, je proto na čase, aby byl nahrazen rozhlasem bezdrátovým, jaký mají například ve Vilémově.

Zdravá, fungující rodina potřebuje hlavně dvě věci: důstojné bydlení a zdroj obživy. To pro město znamená investovat co nejvíce do bytové výstavby, infrastruktury a do přípravy průmyslové zóny. Velkým problémem je, že v Evropě není státem ani obcemi podporována bytová výstavba, vše běží na komerční bázi, a proto budou již v nejbližší budoucnosti přidělovány dotace pouze na různé typy sociálních bytů. V Chotěboři je více než 400 nevyřízených žádostí o byt. Kromě toho zde chybí domov důchodců, kapacita domu s pečovatelskou službou je nedostatečná a stále více občanů požaduje alespoň zřízení denního stacionáře pro ty nejstarší a nemocné, protože jejich nejbližší se o ně z obavy ze ztráty zaměstnání nemohou celodenně starat. Nechceme, aby nám občané a podnikatelé utíkali do okolních měst a obcí, proto pro ně musíme také něco udělat. Obrovský otazník se vznáší nad budoucím využitím vojenského areálu na Bílku. V dnešní době také sílí snahy o integraci postižených lidí do společnosti, postižené děti stále častěji navštěvují normální školu. Alespoň jedna základní škola by proto měla mít vybudovaný bezbariérový přístup, hlavně však výtah.

Čtenáři již tuší, že na výstavbu, ale hlavně na provoz krytého bazénu peníze jen tak nebudou a vzhledem ke stále přísnějším hygienickým předpisům by byl velký problém i s venkovním koupalištěm. To však neznamená, že bychom neměli nic investovat do dalšího rozvoje sportu či kultury ve městě. Naopak, velmi aktuální je rekonstrukce a dobudování areálu letních sportů, rekonstrukce staré radnice, přístavba kina a bude se muset vyřešit i problém s umístěním muzea. Chceme-li dostat do města více peněz, musíme účinněji podporovat i turistický ruch. Přeložka hlavní silnice mimo náměstí by zase otevřela cestu pro řadu užitečných změn: vybudování autobusového nádraží a odstavného parkoviště pro kamiony i osobní automobily přímo v centru města, zklidnění náměstí, rozšíření chodníků s možností předzahrádek u restaurací, pěší zónu v centru, ale objevily by se i nové atraktivní pozemky na kraji města pro další průmyslovou zónu. Různých námětů by jistě bylo ještě mnohem více než těch 42 nabídnutých do ankety. Proto je poslední políčko volné, aby se tam dalo dopsat něco dalšího.

Vyplněnou anketu odevzdejte nejpozději do 5. září, abychom mohli v příštím čísle zveřejnit výsledky. Odpovědi zasílejte do redakce Echa na Městský úřad v Chotěboři, Trčků z Lípy 69 nebo zaneste osobně na podatelnu nebo použijte e-mail. Na obálku pište “Anketa Echo”. Anketní lístek si můžete přečíst a vytisknout zde nebo jej najdete v Chotěbořském Echu č. 6.

Pokyny k vyplnění: Každý účastník ankety může rozdělit 10 bodů. Chcete-li něco výrazně podpořit, udělte všech 10 bodů jedné akci, na které vám nejvíce záleží. Nebo můžete podpořit dvě akce po pěti bodech, ale také třeba můžete dát té důležitější 7 bodů a té méně důležité body 3. Kombinací se dá vymyslet velmi mnoho, třeba 3+3+2+1+1 nebo 4+4+1+1 nebo 5 x 2, nikdy však nesmíte překročit deset bodů. Maximálně můžete podpořit 10 akcí, každou po 1 bodu. Na poslední řádek můžete napsat svůj vlastní nápad. Nezapomeňte mu také přidělit body (nejsou to body navíc, jsou zase z těch deseti).

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003