březen
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének:  1/2003 | 2/2003

Proč nebude Chotěboř ve Svazku měst a obcí ČR

Proč se Chotěboř nestane členem Svazku měst a obcí ČR, na tuto otázku nám odpověděl starosta Tomáš Škaryd. „Členství představuje finanční zátěž, ročně to vychází na 50 tisíc korun, tedy pět korun na hlavu. Přitom z toho neplynou žádné konkrétní výhody, je to spíše odborová organizace měst,“ zdůvodnil rozhodnutí Zastupitelstva města. "Město naopak zvažuje vstup do Svazku měst a obcí Vysočiny. Nejprve však musíme zjistit, jaké jsou podmínky, a celou věc projednat. Tady je totiž návaznost na Regionální rozvojovou agenturu Vysočina a členská města mají slevy na pomoc při zajišťování dotačních programů."

Senátor Pithart navštívil naši radnici

pithart0303.jpg (141609 bytes)

Dne 24.3.2003 navštívil naší radnici předseda Senátu ČR JUDr. Petr Pithart. Pan předseda se zajímal o celkové dění ve městě včetně jeho problémů. Byla diskutována otázka reformy státní správy dále jak se město vyrovnává se zvýšenými náklady na činnost celého úřadu. Rovněž se pan předseda zajímal o práci Rady města a Zastupitelstva města. Dále jsme hovořili o činnosti stacionáře, včetně jeho transformace na občanské sdružení, byla podána informace o připravované rekonstrukci objektu staré radnice a připravované rekonstrukci silnice Chotěboř - Havl. Brod přes Rozsochatec. Poté pan předseda navštívil Vojenský útvar Bílek, kde si prohlédl celý areál a zajímal se o jeho další využití po převodu na město Chotěboř.
Tomáš Škaryd

Starosta o rozpočtu letošním i následujícím

Vyrovnaný rozpočet ve výši 137 miliónů korun schválilo 24.3. Zastupitelstvo města. V příštím roce by ale měla být příjmová část rozpočtu posílena a výdaje by měly být redukovány.

"Příjmy z městského majetku musí být vyšší než dosud," řekl nám k tomu starosta Tomáš Škaryd. "Mám v této chvíli na mysli zisk z městských lesů či z pronájmů nebytových prostor, další možnosti musíme ještě promyslet. To, jak snižovat výdaje, je ale už v této chvíli v podstatě jasné. Město se musí zbavovat činností, které jsou nadbytečné a které by mohl nabízet privátní sektor. Příkladem může být převod městského stacionáře pro hendikepované, jehož provozovatelem se může stát Fokus Vysočina, nebo zprivatizování plicního střediska," vysvětlil starosta.

"Rozvoj podnikatelských aktivit, které by mohly přinést výrazné posílení městského rozpočtu, vázne na nepřipravenosti průmyslové zóny. Místo pro ni je vytipované při silnici na Bílek, ale potřebných deset hektarů není dosud vyňato z půdního fondu. Za každý čtvereční metr zaplatíme 400 Kč a ty zatím v rozpočtu nemáme, protože pro letošní rok jsme dali přednost bytové politice. Volné prostředky jsme vložili do zainvestování pozemků pro stavbu rodinných domků v lokalitách Morávkovský a Za jatkami."

Starosta v roli smírčího soudce

Starosta města Tomáš Škaryd se pokouší urovnat spor mezi organizátorem Festivalů fantazie Václavem Pravdou a ředitelkou Obchodní akademie v Chotěboři Blaženou Petrlíkovou. S ní se setkal v pátek 14.3. a v sobotním regionálním vydání MF Dnes uvádí: „Chci, aby Festival v Chotěboři byl, na druhou stranu se mi nelíbí způsob jednání pana Pravdy s ředitelkou školy. Jedinou cestu vidím v jednání se stavební firmou, která se písemně zaváže, že rekonstrukci dokáže i s týdenním zpožděním dodělat, aniž by byl ohrožen začátek školního roku.“

O co tady kráčí? Před několika dny Václav Pravda rozeslal otevřený dopis ředitelce OA ( je uveden i na hlavní straně našeho listu), v němž informuje veřejnost, že konání letošního Festivalu fantazie je ohroženo, protože v OA bude probíhat rekonstrukce internátu, v němž jinak účastníci Festivalu bydlí. V dopise navrhuje odložení zahájení rekonstrukce o týden, což by umožnilo Festival konat v termínu, který se už nedá změnit.

Paní ředitelka však návrh odmítla. „Na rekonstrukci jsem získala z krajského úřadu milionové dotace. Přece se toho teď nevzdám. Navíc jsem organizátory na tento možný problém upozorňovala už v květnu loňského roku a od té doby se mnou z jejich strany nikdo osobně nejednal. Dokonce ani poté, kdy jsme o konečném rozhodnutí telefonicky informovali zástupce pana Pravdy někdy v listopadu,“ říká ředitelka školy. „Není možné o týden prodloužit prázdniny. Navíc mě zaráží, že k tomu dospěl po rozmluvě s pracovníky krajského úřadu, kteří nejsou evidentně informováni. Prodloužit prázdniny je v kompetenci ministerstva školství a to ještě pokud se jedná o závažné události. Protažení lhůty prázdnin není v kompetenci ani žádného z úředníků kraje. Ředitel školy si může dovolit udělit pouze tři dny volna za školní rok,“ zdůvodňuje své stanovisko ředitelka školy.

Na to kontroval Václav Pravda. Podle něj nemá ředitelka OA zájem na konání přehlídky a posílá ji tak rovnou ke dnu. „S paní ředitelkou máme ty nejhorší zkušenosti. Myslím, že festival od začátku nechce a teď si teprve našla záminku. Domnívám se, že je stále řešení, ale ona ho nechce vidět.“

Obě znesvářené strany se nyní snaží starosta usmířit tak, aby Festival fantazie Parcon 2003, který přivádí do města stovky lidí z celé republiky i z ciziny a z něhož mají mnohé chotěbořské subjekty (OA nevyjímaje) zisk,se mohl konat. Je to i v zájmu občanů města.

Svazek obcí přesídlil do Chotěboře
Silnice do Brodu se opravovat bude

V pátek 14.3. se na valné hromadě sešli v Chotěboři starostové obcí sdružených ve Svazku Podoubraví. Projednali mimo jiné rozpočet, dopravní obslužnost a změnu sídla svazku. Z praktických důvodů se sídlem Svazku obcí Podoubraví stala Chotěboř. V závěru loňského roku bylo totiž rozhodnuto, že svazek bude mít svého tajemníka, který bude mít na starosti všechny administrativní úkony spojené s fungováním Svazku včetně zpracovávání podkladů pro granty a získávání financí z programů EU. Tajemníkem svazku byl jmenován pracovník MěÚ v Chotěboři, který funkci vykonává jako součást své pracovní náplně a je tedy městem placen. Proto i svazek má nyní sídlo v Chotěboři. Rozpočet svazku obcí disponuje v tuto dobu 45 tisíci korunami, které pocházejí z členských příspěvků obcí a ze kterých se hradí společné akce. Starostové dále dostali informace, že Technické služby Chotěboř po transformaci v samostatnou obchodní společnost hodlají nabízet obcím činným ve Svazku svoz a třídění komunálního odpadu za velmi lukrativní ceny. Na valné hromadě vystoupil i zástupce hejtmana kraje Vysočina Petr Pospíchal. Seznámil starosty s plánem investic kraje v rámci dopravní obslužnosti. Zdůraznil, že kraj se hodlá letos i v následujích letech zabývat již tolik nutnou generální rekonstrukcí jednotlivých úseků velmi frekventované silnice z Chotěboře do Havlíčkova Brodu.

Starosta o Městské policii

„O zachování či zrušení městské policie se diskutovalo na pracovním zasedání zastupitelstva, které sestavovalo rozpočet. Hledaly se totiž možnosti, jak zlevnit provoz města a kde třeba ušetřit. Zastupitelé jednotni nejsou, ale zatím strážníky rušit nechceme,“ sdělil nám starosta Škaryd. Minulý týden se setkal s celým týmem strážníků a přednesl jim představu města o dalším fungování městské policie. „Chci, aby pracovali intenzivněji. Pořádek ve městě totiž musí být vidět. Mají nové pravomoci, takže tomu by měly odpovídat i příjmy města z případných pokut. To samozřejmě neznamená, že se teď vyhlásí hon na neukázněné řidiče,“ podotkl starosta. Měla by se zlepšit také spolupráce s technickými službami. „Strážníci nemají jen pokutovat, jsou to pochůzkáři, kteří mají devadesát procent času trávit v terénu a dohlížet na veřejný pořádek. To znamená i zjišťovat stav komunikací a chodníků, upozorňovat technické služby na vadné osvětlení či jiné závady a spolupracovat při různých haváriích. Například když praskne vodovod.“ O výměně vedoucího strážníka prý město neuvažuje. „Nyní vědí, co by měli dělat. Až jestli se to plnit nebude, přikročíme k dalším opatřením,“ řekl starosta.

Budou další pozemky pro rodinné domky

Mimořádné jednání městského zastupitelstva 10.3. odsouhlasilo výkup části pozemků v lokalitě Morávkovský, které doposud nebyly v majetku města. Tuto, poměrně rozlehlou část pozemků nyní hodlá chotěbořská radnice otevřít pro tolik potřebnou výstavbu zhruba 37 nových rodinných domků. Ovšem ještě před tímto krokem je však třeba zavést na tyto pozemky veškeré inženýrské sítě. Jak nám sdělill starosta Tomáš Škaryd, město má pouze do konce března možnost pořádat Krajský úřad v Jihlavě o finanční dotaci na zasíťování lokality Morávkovský, ale přiznání finanční dotace není možné, pokud veškeré pozemky, které chce žadatel, tedy město zasíťovat, nejsou jeho majetkem. Po odkoupení pozemků již podání žádosti nic nebrání.

Starosta besedoval se skauty

V úterý 4.3. se konal druhý Literární večer s besedou v rámci doprovodného programu k výstavě fotografií Jana Šibíka ze skautského jamboree v Thajsku. Pozvání k besedě přijal starosta města Tomáš Škaryd, kterému představili chotěbořští skauti svoji činnost prostřednictvím fotografií. Poté se besedovalo o tom, co mohou nabídnout zájmové organizace městu a naopak. Starosta v závěru přislíbil pomoc i záštitu pro skautské akce.

Stacionář není ohrožen, je třeba jej transformovat

Dne 4.3. zveřejnily noviny Vysočina článek Budoucnost stacionáře je vážně ohrožena. Není tomu tak, nepřesnosti psané v článku uvedu na pravou míru:
O potřebě nového modelu financování stacionáře jednal už minulý finanční výbor a předkládal své usnesení ještě bývalému zastupitelstvu. Proto již bývalý místostarosta, ing. Motyčka navštívil obdobné zařízení Úsvit v Havlíčkově Brodě. Nové vedení radnice hovoří o nutnosti transformace stacionáře od samého začátku, a to jak se zástupci Čtyřlístku, tak i s paní Motyčkovou. Při své návštěvě stacionáře jsme tyto záměry před paní Motyčkovou nijak neskrývali a rovněž jsme navštívili zařízení Úsvit, abychom mohli porovnávat. K rozhodujícímu jednání, za účasti všech zainteresovaných, došlo na radnici toto pondělí. Byla to velká úvodní schůzka k sociální problematice vůbec.
Chceme se sociální problematice více věnovat, proto rada zřídila sociální komisi, která zde dříve nebývala. Jejím tajemníkem je pan Kafka z odboru sociálních věcí a předsedou byl zvolen pan Pavel Málek. V pondělí jsme na radnici za účasti zástupců odboru sociálních věcí a právě této sociální komise uvítali zástupce pečovatelek, Charitní ošetřovatelské služby, Fokusu Vysočiny, Čtyřlístku, Benediktu a také rodičů i jejich postižených dětí. Hledali jsme společné cesty, jak dál v pečovatelské a ošetřovatelské službě, zda stavět či nestavět domov důchodců, jak získat, zaplatit a využít dobrovolníky či osobní asistenty a samozřejmě i co dál se stacionářem. Ukazuje se, že bude užitečné spolupracovat se sdružením Fokus Vysočiny, kde mají velmi bohaté zkušenosti s projekty v sociální oblasti. Je to složité klubko problémů, které musíme rozmotat.
Cílem je převést stacionář z městského zařízení na nestátní neziskovou organizaci, která by mohla čerpat peníze od státu. Objekt stacionáře by se mohl stát víceúčelovým zařízením pro různé typy péče. Jedná se o vhodné doplňování se různých druhů služeb, včetně domácí péče či osobní asistence, protože konkrétní potřeby jednotlivých klientů se od sebe často velmi liší. Jedná se i o možnosti zřízení chráněných dílen či o různých volnočasových aktivitách. Hlavní slovo budou mít samotní klienti a jejich rodiče. Jednou z cest je samozřejmě i využití volné kapacity zařízení Úsvit."
Milan Linhart, místostarosta.

Stanislav Pavlíček spolu s radnicí prosadili obnovení zrušeného vlaku

Žádosti nespokojených cestujících a požadavek chotěbořské radnice i krajského úřadu Vysočina způsobily opětné obnovení odpoledního železničního spoje z Chotěboře do Havlíčkova Brodu. Ke zrušení spoje a posunutí některých dalších došlo v prosinci loňského roku vzhledem k dopravě směrem od Brna na Prahu. „Lidé si stěžovali, že v tu nejdůležitější dobu, kdy končí místní podniky a kdy se ještě dá dojet do Havlíčkova Brodu něco zařídit, byl zrušen spoj,“ potvrdil nám místostarosta Milan Linhart. Šéfredaktor Chotěbořského Echa Stanislav Pavlíček, který se zdejší železniční dopravou dlouho zabývá, přinesl na radnici velice podrobný návrh, jak by se tento spoj dal vyřešit. Město k tomu přidalo oficiální žádost, která byla přes krajský úřad poslána ředitelství Českých drah. To požadavku vyhovělo v nejkratším možném termínu a vlak jezdí opět od 3.března ve 14:23. 

Stacionář a plicní středisko zatěžují rozpočet města,
diskutuje se o Městské policii

V rozhovoru pro Radniční okénko uvedl starosta Tomáš Škaryd, že ekonomika města musí projít ozdravnými opatřeními, která budou eliminovat nadměrné výdaje na některá městská zařízení s problematickou ekonomikou. Nyní se uvažují dvě: Městský stacionář a Městské plicní středisko. Provoz plicního střediska je každoročně dotován 600 až 700 tisíci korun z kasy města, na provoz stacionáře město dává asi milion a půl.

"Budeme jednat s paní vedoucí plicního střediska, do příští rady by mělo být více jasno," uvedl starosta. Ve stacionáři je nyní přihlášeno osm klientů, ale trvale jej navštěvuje jen asi polovina. I o jeho provozu tedy musí radnice jednat. Celou záležitost ale komplikuje provoz jeslí, které sídlí ve stejném objektu jako stacionář. Společné provozní náklady, které hradí město, činí kolem tří milionů.

Co se týče stacionáře, radnice má záměr, aby fungoval podobně jako havlíčkobrodské zařízení Úsvit, tedy jako nezisková organizace. Ta poskytuje stejně odborné služby a komfort, její náklady jsou však mnohonásobně nižší. Na provoz by stacionář dostával příspěvek od státu a také město by se částečně na úhradě nákladů podílelo.

Pokud se chotěbořského stacionáře někdo neujme a nepostaví se za něj jako garant, město bude muset zařízení zrušit. Klienti by pak využívali služeb Úsvitu, s nimiž byla tato možnost předjednána.   V Brodě jsou volné kapacity pro 10 až 15 osob. „Úsvit by je samozřejmě za úplatu bez problémů přijal,“ dodal starosta. Doufá však, že stacionář v Chotěboři bude fungovat dál a že se najde někdo, kdo bude ochoten se za neziskovou organizaci postavit. Nic ještě není rozhodnuto, ve hře jsou další jednání. „Pokud by se stacionář nakonec zrušil, ještě není jasno, jak by to fungovalo. Rodiče dětí využívajících jesle by se asi museli více podílet na nákladech. Do budoucna v mateřince s volnými kapacitami vyčleníme jednu třídu pro děti z jeslí,“ uvedl Tomáš Škaryd.

Do úvah o zlevnění provozu města spadá i diskuse o tom, zda zrušit či zachovat městskou policii, která Chotěboř stojí ročně tři milióny korun. Přinejmenším však bude nutné, poznamenal starosta, aby svou práci zintenzívnili, i když to neznamená vyhlásit hon na neukázněné řidiče. Zastupitelé nejsou ve svém názoru na městskou policii jednotní. Podle mnohých z nich odvádí devět strážníků slušnou práci. "Sejdu se s nimi," dodal Tomáš Škaryd, "a budu mít k nim řeč o zefektivnění práce. Pořádek ve městě musí být vidět."

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003