Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Volební program ODS Chotěboř

Volební program ODS Chotěboř

Vážení občané Chotěboře!

Nabízíme Vám pravici

a dovolujeme si předložit návrh k zamyšlení - program místního sdružení Občanské demokratické strany v Chotěboři pro příští volební období, který navazuje na realitu volebních období minulých a naše zkušenosti. Při jeho vytváření jsme se dvojnásob řídili starým českým příslovím "Kdo chce příliš, nemívá nic", a proto Vám pro příští volební období nabízíme pouze následující:

v oblasti financování

vedle stabilních řádných příjmů ze státního rozpočtu zajistíme mimořádné příjmy z rozpočtu kraje, z krajských účelových grantů, z účelových státních fondů a z fondů EU;
budeme optimálně využívat majetek města s důrazem na jeho co možná nejvyšší výnosovost;
pro zajištění financování města budeme využívat svých kontaktů na naše zá-stupce v orgánech kraje a příslušných orgánech státu;
v maximální možné míře omezíme výdaje v neefektivních a málo efektivních ob-lastech samosprávy a státní správy;

v oblasti investic do staveb

přednostně provedeme opravy městských silnic a chodníků ve městě i místních částech; jejich konkrétní seznam a způsob financování již máme připraven;
provedeme přestavbu městského kina na moderní víceúčelové kulturní zařízení;
provedeme opravy a modernizaci sportovní haly tělovýchovné jednoty;
dokončíme a dáme k dispozici již připravovanou průmyslovou zónu především tak, aby vznikla nová pracovní místa, zejména pro ženy;
provedeme plynofikaci některých místních částí města;
připravíme a přinejmenším zahájíme stavbu nové budovy Základní umělecké školy tak, aby její řešení a vybavení vyhovovalo nejmodernějším metodám výuky uměleckých předmětů;

v oblasti bydlení

budeme průběžně realizovat inženýrské sítě a další nutnou infrastrukturu v již připravených zónách pro individuální výstavbu cca. osmdesáti rodinných domků;
zajistíme výstavbu dvou vícebytových domů;
rozšíříme fond na opravy a modernizace městských nájemních bytů;
vyřešíme náhradní ubytování a přístřeší pro soudně vystěhované neplatiče nájemného a jinak nepřizpůsobivé občany;

v oblasti sociálních služeb

připravíme a přinejmenším zahájíme stavbu moderního domova důchodců pro chotěbořské občany;
v rámci existující pečovatelské služby rozšíříme a cenově zvýhodníme služby pro chotěbořské důchodce;
podstatně rozšíříme nabídku náhradní vojenské služby v organizacích města pro chlapce, kteří z jakéhokoliv důvodu nenastoupí vojenskou službu základní;
prosadíme zachování provozu v jeslích a ve všech třech mateřských školkách ve městě;
zajistíme podíl financování městského stacionáře a pečovatelské služby z rozpočtu kraje, čímž umožníme rozšíření jejich služeb;
všestranně budeme podporovat činorodé aktivity zdravotně postižených;

v oblasti životního prostředí a veřejného pořádku

provedeme rekultivaci již zaplněných částí skládky TKO v Lapíkově ze státních prostředků a dotací EU;
zajistíme rekonstrukci části kanalizační sítě ve městě tak, aby již nedocházelo k zatopení domů;
zlikvidujeme "černé" skládky odpadu a výrazně posílíme prevenci jejich vzniku;
výrazně rozšíříme kontejnerový svoz odpadu, a to i z chatových a zahrádkářských kolonií;
připravíme a přinejmenším zahájíme práce na zařízení pro čištění odpadních vod v některých místních částech;
rozšíříme a zefektivníme péči o městskou zeleň s důrazem na její zkrášlování;
změníme systém úkolování a kontroly činnosti městské policie;
ve spolupráci s dalšími obcemi zajistíme úpravu koryta Doubravy tak, aby nedocházelo k povodním v místní části Bílek;
budeme nadále respektovat a podporovat občanské aktivity v oblasti ochrany životního prostředí;

v oblasti bezpečnosti

budeme pokračovat v realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě a místních částech (veřejné osvětlení, dopravní značení, aktivní přítomnost městské policie v ulicích);
zabezpečíme provoz křižovatky "Na Růžku" světelnou signalizací, včetně signalizace pro bezpečný výjezd hasičů;
prosadíme rekonstrukci státní silnice 2. třídy z Chotěboře do Havlíčkova Brodu, včetně provedení řádného vodorovného značení (vyznačení středové čáry nebo alespoň krajnic);
ve spolupráci s policií budeme důsledně potírat vandalské a kriminální činy;

v oblasti vzdělání

zajistíme, aby ve městě nadále působila všechna současná středoškolská zařízení;
pomůžeme s prosazením výstavby tělocvičny gymnázia, na jejímž zprojektování a pozemkovém zajištění jsme se již významně podíleli;
základní školy technicky zabezpečíme tak, aby byly schopné výuky s moderní výpočetní a přístrojovou technikou;
budeme finančně i organizačně pomáhat Základní umělecké škole v jejích mimoškolních uměleckých aktivitách (výstavy, koncerty apod.);
budeme finančně i organizačně pomáhat dobrovolným organizacím a jednotlivcům zajišťujícím relaxaci a náplň volného času dětí a mládeže (Junák, Sokol, sportovní oddíly, zájmové kroužky);

v oblasti kultury

možnosti pro pořádání velkých kulturních akcí jakéhokoliv druhu rozšíříme o novou halu zimního stadionu;
budeme podporovat a finančně dotovat veškeré zájmové kulturní organizace ve městě;
při městském úřadu zřídíme kulturní a informační centrum;
budeme podporovat tradice města (trhy, společenské a kulturní akce) a přispějeme ke vzniku dalších;

v oblasti dopravy

prosadíme zachování dostatečného množství autobusových linek procházejících městem nebo místními částmi;
zlepšíme situaci v parkování aut na sídlišti Chmelnice - řešení již máme připraveno;

v oblasti tělovýchovy a sportu

provedeme nové oplocení letního stadionu;
budeme provádět pravidelnou údržbu stávajících dětských hřišť;
vybudujeme minimálně dvě nová hřiště se zaměřením na netradiční sporty (U-rampa, minigolf apod.) - řešení již máme připravená;
budeme se podílet na rozšiřování stávajících a budování nových cyklotras v okolí města;
zajistíme budovu Sokolovny pro kulturní a tělovýchovné potřeby města;

v oblasti řízení města

v otázce začlenění města do Pardubického kraje se budeme řídit většinovým názorem občanů a prosadíme jej;
budeme spolupracovat se všemi demokratickými a reálně uvažujícími volebními stranami ve městě s ohledem na jejich volební programy.

A co nabízíme na závěr?

Plnění tohoto svého volebního programu budeme s Vámi konzultovat - každoročně na veřejných setkáních s Vámi a průběžně na našich internetových stránkách.

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky