Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Volební program ČSSD Chotěboř

VOLEBNÍ PROGRAM - ČSSD

1. SAMOSPRÁVA :
-považujeme získávání maxima kompetencí v rámci pověření města za velmi důležitou podmínku pro spokojenost obyvatel,
-zaměstnanci musí být při své odbornosti plně k disposici veřejnosti v rámci kompetencí k oboustranné spokojenosti. Kvalitní a odborná samospráva musí být vizitkou města,
-opětovně podporujeme případné připojení k Pardubickému kraji z důvodů historických i ekonomických, ale budeme vždy respektovat veřejně projevenou vůli občanů,
-informovanost občanů městem je naprosto nevyhovující a opožděná. Rezervy vidíme v mobilním přenosu rozhlasem a internetové síti,
-velký důraz klademe na spolupráci s osadními výbory místních částí města. V zájmu řešení problémů těchto obcí chceme zavést výjezdní zasedání městských zastupitelských orgánů,
-budeme se snažit o transformaci příspěvkových organizací města na jinou formu hospodaření (např. Techn. služby, Měst. bytová správa),

2. FINANCE
-jednoznačně ve městě chybí investiční politika krátkodobého a dlouhodobého ekonomického růstu,
-maximálním využíváním všech typů dotací,grantů a projektů chceme dosáhnout zvýšení rozpočtových příjmů,
-finančními prioritami musí být zařazování investic hlavně do sfér bydlení, infrastruktury, ekologie, kultury a sportu,
-budeme se okamžitě zajímat o projekty v rámci předvstupních programů EU s osobní odpovědností za výsledky v této oblasti,

3. MAJETEK
-majetek města chceme získávat v zájmu výhodnosti a výhledu do budoucna (výkupy pozemků pro bytovou výstavbu, movitý majetek k zabezpečení chodu organizací města …),
-správu a efektivnost využívání majetku je nutno důkladněji kontrolovat. Veřejnost musí být pravidelně a srozumitelně informována, jak je s majetkem zacházeno,

4. PODNIKÁNÍ
-jedním z největších problémů v Chotěboři jsou nedobré vztahy mezi podnikatelskou sférou a městem. Tento problém chceme ve vzájemné shodě řešit,
-budeme maximálně podporovat všestranný rozvoj podnikání směřující ke snížení nezaměstnanosti ve městě,
-nabídky vhodných investičních příležitostí se záměrem vytváření nových pracovních míst by měly být běžnou praxí při rozvoji města a to nejen v podnikatelské zóně,
-podnikatelská zóna musí přinést městu efekt co se týče pracovních příležitostí, nesmí se stát skladištěm, nebo poloprázdným pomníkem. Nemělo by se odebírat pracovní příležitosti dalším firmám ve městě, které by je potřebovaly,

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-budeme klást důraz na udržování zeleně ve městě ( včasné sekání městských pozemků, pravidelné parkové úpravy, údržba soukromých pozemků …),
-ve volebním období bychom chtěli definitivně dořešit dopravní situaci ve městě - obchvat města pro nákladní dopravu, záchytné parkovací plochy, řešení situací na hlavních křižovatkách (např. již vypracovaným projektem kruhového objezdu atd.),
-okamžitě zamezit volnému pohybu domácích zvířat městem z důvodů bezpečnosti, hygieny a ekologie,
-zasadíme se o zajištění většího počtu odpadových nádob a kontejnerů na odpadky i mimo hlavní komunikace,

6. ZDRAVOTNICTVÍ
-dle možnosti se chceme podílet na vytváření co nejlepších podmínek pro občany využívající lékařskou pomoc ( např. příspěvky na lepší moderní vybavení ordinací …),
-budeme dle požadavků občanů pružně reagovat na potřebnou dopravní obslužnost,
-bezbariérové přístupy pro handicapované občany musí být pravidlem při vstupu do všech městských zařízení,
-chceme realizovat úpravu Jiráskovy ulice pro parkování osobních vozidel při návštěvách lékaře,

7. SOCIÁLNÍ PÉČE
-budeme prosazovat rovné podmínky pro každého, kdo bude plnit a dodržovat platné zákony a vyhlášky. Ten kdo je bude obcházet a nebude je respektovat, musí počítat s postihy,
-chceme podporovat neziskové organizace, které se zabývají sociální problematikou (kluby, svazy, spolky …), budeme s nimi jednat o vzájemné spolupráci,
-městský stacionář bude mít i nadále své nezastupitelné místo pro naše postižené občany,
-pečovatelská služba je nedílnou součástí služeb našim starším občanům,

8. BYTOVÁ POLITIKA
-další obrovský problém, který nebyl důkladně řešen a my ho chceme zvládnout. Byla značně podceněna výhledová bytová koncepce, čímž došlo ke stagnaci při výstavbách rodinných a hlavně bytových domů. Dořešíme výstavbu sídliště Morávkovský a zahájíme na sídlišti Západní,
-chceme využít příspěvků státu na opravy panelových domů a realizaci nástaveb,
-vyřešíme zřízení holobytů pro neplatiče nájemného a výstavbu v Severní ulici,
-budeme podporovat plynofikaci místních částí města, pokud se pro ni občané rozhodnou,
-budeme koncepčně udržovat místní komunikace a chodníky, současný stav není dobrý,

9. BEZPEČNOST
-budeme klást větší důraz na efektivní využívání městské policie, včetně součinnosti s policií ČR, s cílem snížení kriminality, vandalismu a trestných deliktů,
-podpoříme zřízení protidrogového centra ve městě s cílem prevence a pomoci,
-požární ochranu chceme zabezpečit na vysoké profesionální úrovni v reálu dnešní doby,

1O. KULTURA
-zajistíme podporu činnosti nevýdělečných svazů, spolků, klubů a neprofesionálních souborů, od partnera však budeme vyžadovat odpovídající spolupráci,
-chceme realizovat přístavbu kina pro divadelní a kulturní účely,
-nastolíme s občany debatu o zřízení smuteční síně,
-zasadíme se o maximální celoroční využití hokejové haly i po stránce kulturní,
-chceme zvýšit prestiž města s ohledem na významné místní osobnosti a kulturní tradice,

11. SPORT
-podpoříme veškeré sporty v rámci tradic a zájmu veřejnosti, jejichž výsledky budou reprezentovat město a budou na vysoké úrovni v rámci kraje a státu,
-dětský a mládežnický sport bereme jako důležitou součást využití volného času,
-"oprášíme" výstavbu sportovní haly u gymnazia,
-budeme podporovat výstavby a úpravy sportovišť s finančním příspěvkem státu a kraje (např. letní stadion, veřejná sportoviště atd.,

12. CESTOVNÍ RUCH
-jako nedílnou součást služby pro občany celého Podoubraví a jeho návštěvníky, vidíme zřízení informačního centra v našem městě,
-budeme podporovat zřizování cyklotras a budeme se snažit o přeřazení silnic Ždírec n.D.- Golčův Jeníkov a Chotěboř - Havlíčkův Brod (včetně rozšíření) do kategorie 1. třídy,
-okamžitě na všech vjezdech do města by měly být instalovány uvítací tabule, včetně erb. znaku,
-měli bychom již konečně vyvěsit městský prapor, který je ukrytý kdesi v depositáři.

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky